นโยบายส่วนตัว

นโยบายส่วนตัว Ufabet

นโยบายส่วนตัว Ufabet เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเราและจะดำเนินการตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเราเป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังนั้น เราจึงมีนโยบายดังนี้ :

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น และเราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสนับสนุนในการซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้าเท่านั้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะเพื่อแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเท่านั้น และเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า ยกเว้นกรณีที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือเทคโนโลยีปัจจุบัน

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับพนักงานและบุคคลภายนอกในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เราจะใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า ยกเว้นกรณีที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือเทคโนโลยีปัจจุบัน หากต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะต้องได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อนทำการเปิดเผย

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจนกว่าจะไม่มีการใช้งานแล้ว หากกฎหมายในประเทศหรือตลาดกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลเป็นเวลานานกว่านี้ เราจะดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงการป้องกันข้อมูลไม่ให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

การปรับปรุงนโยบาย

เราอาจปรับปรุงนโยบายส่วนตัวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะทำการประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือทางอีเมล์ที่ลูกค้าให้ไว้